Regulamin Akcji Charytatywnej „Dyszka dla zwierzaka”

Regulamin Akcji Charytatywnej

Dyszka dla zwierzaka”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia akcji charytatywnej organizowanej przez Depilacja.pl zarejestrowanej jako Depilacja.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy 146.700 zł, mającej na celu wsparcie organizacji działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

§ 1 Definicje

 1. Akcja Charytatywna – oznacza element funkcjonalny dostępny w salonach stacjonarnych, który umożliwia przekazanie Dotacji na rzecz Schroniska.

 2. Salon – oznacza stacjonarny salon urody prowadzony przez Usługodawcę. Lista wszystkich Salonów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://depilacja.pl/salony/.

 3. Dotacja – darowizna określonej sumy pieniężnej, która jest przekazywana na rzecz Schroniska na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Schronisko – oznacza beneficjenta Akcji Charytatywnej, tj. fundacja pod nazwą „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” z siedzibą w Nowy Białynin 43, 96-513 Nowy Białynin, zarejestrowaną
  w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ KRS pod nr 0000672078, NIP 8371824892, REGON 367016637 lub inną wybraną przez Usługodawcę osobę prawną, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ KRS, która w swoich statutowych celach lub zadaniach zobowiązuje się przeciwdziałać bezdomności zwierząt.

 5. Klient – oznacza osobę fizyczną, korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę w Salonach, biorącą udział w Akcji Charytatywnej na rzecz Schroniska.

 6. Wpis – oznacza udostępnianą przez Klienta opinię dotyczącą Usługi świadczonej przez Usługodawcę w Salonie, którą Klient zamieszcza na stronie Salonu poprzez funkcjonalność Google Wizytówka (adres funkcjonalności: https://www.google.com/intl/pl_pl/business/), na podstawie, której przyznawana jest Dotacja na rzecz Schroniska.

 7. Usługodawca – oznacza Depilacja.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy 146.700 zł.

 8. Usługa – oznacza każdy zabieg z zakresu endermologii i depilacji, wykonywany w Salonie przez Usługodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności w salonach stacjonarnych.

 9. Serwis – oznacza serwis należący do Usługodawcy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://depilacja.pl.

 10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

§ 2 Informacje Ogólne

 1. Usługodawca świadcząc w Salonie Usługi, umożliwia Klientowi wzięcie udziału w Akcji Charytatywnej.

 2. Akcja Charytatywna ma na celu wsparcie działalności Schroniska poprzez przekazanie przez Usługodawcę na rzecz Schroniska Dotacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Wzięcie udziału w Akcji Charytatywnej przez Klienta jest nieodpłatne i dobrowolne.

 4. Klient, przed wzięciem udziału w Akcji Charytatywnej, zobowiązany jest do zapoznania się
  z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału przez Klienta w Akcji Charytatywnej oznacza zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem, a także zobowiązanie się Klienta do jego przestrzegania.

 5. Akcja Charytatywna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Akcja Charytatywna trwa od dnia 01.11.2021 od godz. 00:01. , przez czas nieokreślony, do momentu odwołania Akcji Charytatywnej przez Usługodawcę. Usługodawca powiadomi o terminie zakończenia Akcji Charytatywnej, minimum na 14 dni przed terminem jej zakończenia, poprzez publikację postu informacyjnego na profilu Usługodawcy w serwisie Facebook, który znajduje się pod adresem: .

§ 3 Przebieg Akcji Charytatywnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej, Klient, po skorzystaniu z Usługi w Salonie, dokonuje Wpisu, który:

 • może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wobec czego stanowi przejaw działalności twórczej Klienta o indywidualnym charakterze,

 • jest zamieszczony w funkcjonalności Wizytówka Google dotyczącej konkretnego Salonu,
  w którym została wykonana Usługa,

 • zawiera komentarz, którego treść stanowi opartą na faktach, subiektywną opinię Klienta, która dotyczy wykonanej przez Usługodawcę Usługi (dalej jako „Komentarz”),

 • zawiera ocenę Klienta wykonanej przez Usługodawcę Usługi, poprzez przyznanie przez Klienta Usłudze od 1 (jednej) do 5 (pięciu) gwiazdek (na pięć możliwych) (dalej jako „Ocena”),

 • ewentualnie zawiera zdjęcie/zdjęcia wykonanej przez Usługodawcę Usługi (dalej jako „Zdjęcia”).

 1. Wpis dokonany przez Klienta nie może:

 • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,

 • prezentować treści rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych lub nawołujących do nienawiści,

 • prezentować opinii, która nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie faktycznym, lub która nie polega na zdarzeniach mających odzwierciedlenie w rzeczywistości,

 • naruszać praw osób trzecich,

 • zawierać Zdjęć, co do których Klientowi nie przysługują prawa autorskie, lub zawierają wizerunek osoby trzeciej, która nie udzieliła Klientowi zgody na przetwarzanie jej wizerunku w związku z publikacją Wpisu ze Zdjęciem.

 1. Klient jest uprawniony do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Wpisu, w odniesieniu do każdego
  z Salonów Usługodawcy, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi.

 2. Za każdy otrzymany przez Usługodawcę Wpis Klienta, który:

 • zawiera wyłącznie Ocenę lub zawiera wyłącznie Ocenę oraz Komentarz – Usługodawca przeznaczy na rzecz Schroniska Dotację w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych),

 • zawiera Ocenę, Komentarz oraz Zdjęcia – Usługodawca przeznaczy na rzecz Schroniska Dotację, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 • Wpisy, które:

 • nie zawierają przynajmniej Oceny,

 • zawierają Komentarz, którego treść nie została oparta na faktach,

 • naruszają niniejszy Regulamin, w szczególności § 3 ust. 2,

podlegają dyskwalifikacji przez Usługodawcę, wobec czego nie będą stanowiły podstawy do zapłaty przez Usługodawcę Dotacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 1. Informacja o wysokości sum Dotacji, które w danym miesiącu trwania Akcji Charytatywnej Usługodawca przekaże na rzecz Schroniska, zostanie zamieszczona przez usługodawcę w Serwisie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, odnośnie którego dotyczy Informacja.

 2. Dotacje zostaną przekazane przez Usługodawcę na rachunek bankowy Schroniska, w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Wpis został przez Klienta opublikowany.

 3. Dotacja przekazywana przez Usługodawcę na rzecz Schroniska za pośrednictwem Akcji Charytatywnej jest darowizną i nie podlega zwrotowi.

§ 4 Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji Charytatywnej z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Klientowi, który bierze udział w Akcji Charytatywnej. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §1 ust. 7 lub w formie dokumentowej na adres e-mail: depilacja@depilacja.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta,

 • żądanie Reklamacji,

 • okoliczności oraz dowody uzasadniające żądanie Reklamacji.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

 2. Reklamacja, która nie zawiera elementów, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.

 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany, pocztą elektroniczną na adres e-mail,
  o którym mowa w 
  § 4 ust. 2 lit a) Regulaminu.

§ 5 Dane Osobowe

Zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://depilacja.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania Regulaminu w Serwisie.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie, pod adresem:https://depilacja.pl/.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Charytatywnej i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 

W listopadzie dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 515 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W grudniu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 1240 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W styczniu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 920 zł.

W lutym dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 730 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W marcu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 920 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W kwietniu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 670 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W maju dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 525 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W czerwcu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 610 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W lipcu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 560 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

W sierpniu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 555 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!