Regulamin Akcji Charytatywnej

Dyszka dla zwierzaka”

§ 1 Definicje

  Akcja Charytatywna

  Salon .

 1. Dotacja

  Schronisko

  Klient

  Wpis – oznacza udostępnianą przez Klienta opinię dotyczącą Usługi świadczonej przez Usługodawcę w Salonie, którą Klient zamieszcza na stronie Salonu poprzez funkcjonalność Google Wizytówka (adres funkcjonalności: ), na podstawie, której przyznawana jest Dotacja na rzecz Schroniska.

 2. Usługodawca – oznacza Depilacja.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy 146.700 zł.

 3. Usługa – oznacza każdy zabieg z zakresu endermologii i depilacji, wykonywany w Salonie przez Usługodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności w salonach stacjonarnych.

 4. Serwis – oznacza serwis należący do Usługodawcy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://depilacja.pl.

 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

§ 2 Informacje Ogólne

  Usługodawca świadcząc w Salonie Usługi, umożliwia Klientowi wzięcie udziału w Akcji Charytatywnej.

 1. Akcja Charytatywna ma na celu wsparcie działalności Schroniska poprzez przekazanie przez Usługodawcę na rzecz Schroniska Dotacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Wzięcie udziału w Akcji Charytatywnej przez Klienta jest nieodpłatne i dobrowolne.

 3. Akcja Charytatywna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Akcja Charytatywna trwa od dnia 01.11.2021 od godz. 00:01. , przez czas nieokreślony, do momentu odwołania Akcji Charytatywnej przez Usługodawcę. Usługodawca powiadomi o terminie zakończenia Akcji Charytatywnej, minimum na 14 dni przed terminem jej zakończenia, poprzez publikację postu informacyjnego na profilu Usługodawcy w serwisie Facebook, który znajduje się pod adresem: .

§ 3 Przebieg Akcji Charytatywnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej, Klient, po skorzystaniu z Usługi w Salonie, dokonuje Wpisu, który:

  może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wobec czego stanowi przejaw działalności twórczej Klienta o indywidualnym charakterze,

 • jest zamieszczony w funkcjonalności Wizytówka Google dotyczącej konkretnego Salonu,
  w którym została wykonana Usługa,

 • zawiera komentarz, którego treść stanowi opartą na faktach, subiektywną opinię Klienta, która dotyczy wykonanej przez Usługodawcę Usługi (dalej jako „Komentarz”),

 • Ocena”),

 • ewentualnie zawiera zdjęcie/zdjęcia wykonanej przez Usługodawcę Usługi (dalej jako „Zdjęcia”).

 1. Wpis dokonany przez Klienta nie może:

 • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,

 • prezentować treści rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych lub nawołujących do nienawiści,

 • prezentować opinii, która nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie faktycznym, lub która nie polega na zdarzeniach mających odzwierciedlenie w rzeczywistości,

 • naruszać praw osób trzecich,

 • zawierać Zdjęć, co do których Klientowi nie przysługują prawa autorskie, lub zawierają wizerunek osoby trzeciej, która nie udzieliła Klientowi zgody na przetwarzanie jej wizerunku w związku z publikacją Wpisu ze Zdjęciem.

  Klient jest uprawniony do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Wpisu, w odniesieniu do każdego
  z Salonów Usługodawcy, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi.

 1. zawiera wyłącznie Ocenę lub zawiera wyłącznie Ocenę oraz Komentarz – Usługodawca przeznaczy na rzecz Schroniska Dotację w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych),

 2. zawiera Ocenę, Komentarz oraz Zdjęcia – Usługodawca przeznaczy na rzecz Schroniska Dotację, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • Wpisy, które:

  • nie zawierają przynajmniej Oceny,

  • zawierają Komentarz, którego treść nie została oparta na faktach,

  • naruszają niniejszy Regulamin, w szczególności § 3 ust. 2,

  podlegają dyskwalifikacji przez Usługodawcę, wobec czego nie będą stanowiły podstawy do zapłaty przez Usługodawcę Dotacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.

  1. Informacja o wysokości sum Dotacji, które w danym miesiącu trwania Akcji Charytatywnej Usługodawca przekaże na rzecz Schroniska, zostanie zamieszczona przez usługodawcę w Serwisie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, odnośnie którego dotyczy Informacja.

  2. Dotacje zostaną przekazane przez Usługodawcę na rachunek bankowy Schroniska, w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Wpis został przez Klienta opublikowany.

  3. Dotacja przekazywana przez Usługodawcę na rzecz Schroniska za pośrednictwem Akcji Charytatywnej jest darowizną i nie podlega zwrotowi.

  § 4 Reklamacje

  1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji Charytatywnej z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Klientowi, który bierze udział w Akcji Charytatywnej. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §1 ust. 7 lub w formie dokumentowej na adres e-mail: depilacja@depilacja.pl.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta,

  • żądanie Reklamacji,

  • okoliczności oraz dowody uzasadniające żądanie Reklamacji.

  1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

  2. Reklamacja, która nie zawiera elementów, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.

  3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany, pocztą elektroniczną na adres e-mail,
   o którym mowa w 
   § 4 ust. 2 lit a) Regulaminu.

  § 5 Dane Osobowe

  Zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://depilacja.pl/polityka-prywatnosci/.

  § 6 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania Regulaminu w Serwisie.

  2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie, pod adresem:https://depilacja.pl/.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Charytatywnej i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

   

  W listopadzie dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 515 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

  W grudniu dzięki Waszym opiniom i dodanym zdjęciom w serwisie Google, na fundację „FUNDACJA DLA SZCZENIĄT JUDYTA” przekazaliśmy 1240 zł. Dziękujemy za Wasze wsparcie! Osobom, którym nie udało się jeszcze dodać opinii przypominamy, że akcja wciąż trwa, a w Nowym Roku zwierzaki jeszcze bardziej liczą na Waszą pomoc! ❤️