„Przyjacielski Konkurs”

 I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Przyjacielski Konkurs”.
 2. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym na oficjalnym profilu @depilacja_pl.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§2

 

 1. Organizatorem jest spółka Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy w wysokości 118.200,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie Instagram.com na oficjalnym profilu @depilacja_pl

§3

 1. Konkurs trwa od 09.06.2021 do 13.06.2021 g. 23.59.

II. Uczestnicy konkursu

§1

 1. Uczestnikami konkursu muszą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie i wykonają zadanie konkursowe.

§2

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerzy oraz osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem lub Partnerem umowy świadczenia usług, współpracy lub inne umowy, których przedmiotem jest realizacja Usług (choćby częściowa) objętych Konkursem.
 2. Małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w punkcie powyżej.

§3

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców oraz dostarczenia nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§4

 1. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

§5

 1. Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§6

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. Zasady i przebieg konkursu

§1

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
 2. Nagrody otrzymają trzech uczestników, którzy udzielą najciekawszej według komisji odpowiedzi oraz spełnią pozostałe warunki konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych odpowiedzi.
 4. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest:
 • oryginalność pomysłu,
 • interesująca i wyczerpująca treść, 
 • zgodność treści z tematyką Konkursu

§2

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:a) zapoznać się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie: https://depilacja.pl/regulamin-konkurs/

  b) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: „Za co najbardziej cenisz swojego przyjaciela?”

 2. Każdy z uczestników konkursu może opublikować maksymalnie 3 komentarze z propozycją odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 14.06.2021 r.
 4. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym i na insta stories na portalu społecznościowym Instagram na profilu organizatora. Na zgłoszenie zwycięzcy (wiadomość prywatna z podaniem adresu e-mail, na który zostanie dostarczona nagroda-voucher) organizator czeka do dnia 14.07.2021 r.
 5. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie ich profilu w materiale na profilu organizatora.

IV. Nagrody

§1

 1. W konkursie przewidziano 10 nagród dla 5 zwycięzców i wybranych przez nich osób.
 2. Nagrodami w Konkursie są zestawy nagród, na które składają się:
 3. 10 voucherów na Na dowolny jednorazowy zabieg na wybraną część ciała o wartości pojedynczego zabiegu to 189 zł brutto.
 4. Każdy ze zwycięzców otrzymuje nagrodę w postaci 2 voucherów – jeden z nich do wykorzystania przez Zwycięzcę, a drugi do wykorzystania przez osobę wskazaną przez zwycięzcę.
 5. Zwycięzca nie może zachować obu voucherów dla siebie.
 6. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę.
 7. Realizacja vouchera możliwa jest tylko w salonach Depilacja.pl. Voucher nie może być zrealizowany w salonie partnerskim.
 8. Ważność vouchera: 3 miesiące od momentu wystawienia przez organizatora

 

V. Reklamacje i dane osobowe

§1

 1. Reklamacje związane z Promocją będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi Regulaminie Serwisu, dostępnego pod linkiem: https://depilacja.pl/regulamin/.

§2

 1. Zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://depilacja.pl/polityka-prywatnosci/.

VI. Postanowienia końcowe

§1

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Konkursu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności Serwisu oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
 2. Użytkownik przed wzięciem udziału w Konkursie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i przestrzegania jego postanowień.
 3. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://depilacja.pl/regulamin-konkurs/. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu.