Regulamin korzystania z serwisu www.depilacja.pl

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.depilacja.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.depilacja.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest spółka Depilacja.pl Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w pod adresem www.depilacja.pl, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych do zakupu na rzecz Użytkowników.
 • Administrator, – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Depilacja.pl Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013. Adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl.
 • Właściciel – Depilacja.pl Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013. Adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl.
 • Salon – lokal, w których Właściciel wykonuje Zabiegi i Usługi. Lista Salonów znajduje się w Serwisie w zakładce „kontakt”.
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane.
 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność polegająca na rezerwacji i nabywaniu usług oferowanych przez Właściciela;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która wejdzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i Funkcjonalności.;
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Funkcjonalności Serwisu oraz nabywania dostępnych za jego pośrednictwem Usług;
 • Zabieg –zabiegi laserowej depilacji ciała lub jego części,
 • Usługa – usługi, inne niż Zabiegi, świadczone przez Właściciela.
 • Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania Usług i doradzania w kwestii ich wykonywania.
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu jak i świadczone na miejscu w Salonie. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 Regulaminu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 • Partner – precyzyjnie oznaczony podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) oferujący swoje usługi lub produktu za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Informacje Podstawowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować Zabiegi i Usługi świadczone przez Właściciela, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie Zabiegi lub Usługi.
 2. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: depilacja@depilacja.pl.
 3. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów i Usług.
 4. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z Usługami i produktami oferowanymi przez Partnerów.
 5. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 6. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem.

§ 4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu Depilacja.pl, kodu źródłowego należą do Właściciela oraz Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U.. nr 60, Poz. 931 z późn. zm.). Udostępnianie oferty Właściciela oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 5 Uwarunkowania techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. skrzynki e-mail,
 3. przeglądarki Internetowej,
 4. systemu operacyjnego.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

§ 6 Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę, której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i jego Funkcjonalnościami.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu, winien podczas wypełniania danych formularzach zgłoszeniowych lub formularzach rejestracyjnych podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.
 3. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  • spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Serwisu;
  • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu;
  • wyraża zgodę na warunkach określonych w § 11 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora i Właściciela danych osobowych i innych informacji oraz danych przekazanych w związku z uczestnictwem w Serwisie;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora i Właściciela związanych z jego działalnością;
  • wyraża zgodę, by Właściciel dostarczał mu informacje komercyjne podmiotów trzecich (tzw. mailing) bez fizycznego udostępniania im swej bazy adresów e-mail;
  • podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Zabiegów lub Usług.
 4. O ile w treści Serwisu lub prezentowanej w nim Ofercie wyraźnie nie wskazano inaczej, zakup Zabiegów i innych Usług możliwy jest wyłącznie w Salonie. Niniejszy Regulamin nie stanowi treści umowy kupna Zabiegu lub Usługi, a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Zabiegu lub Usługi mają charakter informacyjny.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej Umowę. Ponieważ jednak korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy będzie zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 7 Zabiegi i Usługi

 1. Na mocy Umowy Serwis zobowiązuje się na rzecz Użytkownika prezentować Ofertę Właściciela, umożliwiać rezerwację Zabiegów i Usług, oraz o ile zostało to wyraźnie wskazane w treści Serwisu, nabywać Zabiegi i Usługi lub inne produkty dostępne w ofercie Właściciela lub Partnerów. Świadczone przez Właściciela Zabieg i Usługi to w szczególności:
  • Laserowa depilacja ciała lub jego części, wykonywana laserem Diodowym LightSheer Duet lub nowszym,
  • Udzielanie informacji na temat wykonywanych Zabiegów,
  • Sprzedaż kosmetyków (o ile dostępne w Serwisie).
 2. Zabieg wykonywany w Salonie przez Właściciela, polega na depilacji owłosienia we wskazanym przez Użytkownika miejscu, poprzez działanie wiązki lasera, przenikającej do głębi włosa niszcząc jego macierz (część, która odpowiada za wzrost) poprzez barwnik zawarty w mieszku (melaninę). Pierwsze efekty Zabiegów uzyskiwane są po około 3 tygodniach od wizyty w Salonie, a kolejne serie Zabiegów winny być wykonywane w przedziałach od 6 do 10 tygodni – jest to zależne od cyklu wzrostu włosa oraz tempa wypadania owłosienia.
 3. Skuteczność zabiegów depilacji laserowej jest sumą budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa. Właściciel nie gwarantuje skuteczności oferowanych Zabiegów.
 4. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów są:
  • choroby nowotworowe,
  • wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
  • metalowe implanty,
  • epilepsja,
  • cukrzyca,
  • choroby endokrynologiczne,
  • przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
  • zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
  • nadwrażliwość na światło,
  • tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
  • włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu zabiegu ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność zabiegu).
 5. Względnym:
  • ciąża i okres karmienia piersią,
  • opalenizna,
  • aktywne infekcje skóry,
  • przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
  • zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
  • dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji,
  • niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
  • zdjęcia rentgenowskie na 1 tydzień przed zabiegiem,
  • miesiączka w pierwszych 3 dniach cyklu (przy największym plamieniu),
  • spożywanie alkoholu (24 godziny przed zabiegiem).
 6. W celu właściwego przygotowanie się do Zabiegu powinno się:
  • 6 miesięcy – przed pierwszym zabiegiem należy zakończyć terapię doustną retinoidami (np. Roaccutane),
  • 4-8 tygodni – przed każdym zabiegiem nie można wyrywać włosów pęsetą, woskiem czy depilatorem (można je golić, przycinać lub depilować kremem – ten sposób należy zakończyć tydzień wcześniej),
  • 4-6 tygodni nie należy korzystać z solarium oraz naturalnego opalania,
  • 4 tygodnie nie stosować w miejscu depilowanej powierzchni kremów lub maści z witaminą A, witaminą C, kwasami owocowymi oraz retinoidami (np.: Retin A, Differin, Isotrexin, Zorac),
  • 1 tydzień odstawić leki uwrażliwiające na światło (fototoksyczne, fotoalergiczne) i zioła o takim działaniu (dziurawiec, nagietek, herbaty typu Figura 1 i 2),
  • 1 tydzień odstawić preparaty o działaniu złuszczającym (peelingi),
  • 1 tydzień jeśli skóra wymaga nawilżenia, stosować preparaty (np.: Dermosan, Nanobase, Alantan Plus) ponieważ depilowana powierzchnia nie może być sucha czy podrażniona,
  • 1 dzień przed zabiegiem należy ostrożnie zgolić maszynką włosy w miejscu depilacji, zostawiając kilka, np. 1cm², aby można było ocenić ich kolor i grubość,
  • w dniu zabiegu skóra powinna być czysta, niczym nie posmarowana – nie używamy żadnych kremów, balsamów dezodorantów.
 7. Bezpośrednio po skorzystaniu z Zabiegu nie wolno:
  • opalać skóry (należy stosować kremy z filtrami anty-UVA i B z filtrem 50),
  • stosować kosmetyków złuszczających,
  • używać kremów z kwasami, witaminą A, C,
  • stosować preparatów zawierających dziurawiec i nagietek,
  • wyrywać włosów woskiem, pęsetą czy depilatorem elektrycznym,
  • korzystać z basenu i sauny 3-5 dni po zabiegu ze względu na ryzyko podrażnienia skóry,
  • bezpośrednio po zabiegu używać dezodorantów i antyperspirantów.

§ 8 Zasady korzystania z Funkcjonalności Serwisu

 1. Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Serwis zaleca kontakt z lekarzem przed rezerwacją jakiegokolwiek Zabiegu lub skorzystania z innej Usługi. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków.
 3. Korzystanie z Zabiegów i Usług nie jest równoznaczna z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji, a Serwis oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych.
 4. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Serwis oraz Właściciel nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów lub Usług oferowanych przez Serwis.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów.

§ 9 Rezerwacje

 1. Funkcjonalność Serwisu umożliwia m. in. dokonywanie rezerwacji Zabiegów.
 2. W stosunku do Użytkowników, którzy (dwukrotnie lub więcej razy) pomimo dokonania rezerwacji Zabiegu nie stawią się na jego wykonanie (bez wcześniejszego odwołania Zabiegu za minimum 24 godzinnym uprzedzeniem), Serwis może nie przyjmować kolejnych zgłoszenia rezerwacji na Zabiegi przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ostatniej, niewykorzystanej rezerwacji.

§ 10 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu lub przez wysłanie e-maila na adres: depilacja@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 2 pkt a. adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 11 Prywatność, Poufność, Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszystkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu umożliwienia prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu.
 3. Właściciel i Administrator podejmują wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika;
 4. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
 6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Właściciela wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administrator używa cookies w celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, czat itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 8. Właściciel i Administrator nie odpowiadają za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania w każdej chwili.
 10. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane techniczne Użytkownika będą przechowywane przez Serwis. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko w zakresie koniecznym do realizacji praw Administratora związanych z realizacją Umowy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Właściciel i Administrator mogą zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników.
 12. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 13. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.
 14. Użytkownik zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z wykonaniem Umowy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§ 12 Odpowiedzialność Administratora i Właściciela

Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.

§ 13 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator oraz Właściciel mogą dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Odbierz 50 zł zniżki na pierwszy zabieg