Założenia Programu Rekomendacyjnego    
§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Programu Rekomendacyjnego Depilacja.pl prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Program Rekomendacyjny”), przez spółkę Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy w wysokości 71.000,00 zł (dalej „Depilacja.pl”).
 2. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się z dużej litery, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w regulaminie korzystania z usług salonów spółki Depilacja.pl sp. z o.o., dostępnym pod adresem: https://depilacja.pl/regulamin-korzystania-z-uslug-salonow/ (dalej „Regulamin Salonów”) lub w regulaminie serwisu www.depilacja.pl dostępnym pod adresem: https://depilacja.pl/regulamin/ (dalej „Regulamin Serwisu„).
 3. Adresatami Programu Rekomendacyjnego są osoby fizyczne – klienci Depilacja.pl, to jest osoby które co najmniej raz korzystały z Usług Depilacja.pl i widnieją w bazie CRM Depilacja.pl (dalej „Klient”) oraz osoby niebędące Klientem Depilacja.pl, tj. osoby, które nigdy nie korzystały z Usług i nie są zapisana w bazie CRM Depilacja.pl (dalej „Polecony”) w zakresie w jakim są beneficjentami Programu Rekomendacyjnego.
 4. Celem Programu Rekomendacyjnego jest promocja wysokiej jakości usług Depilacja.pl i nagradzanie Klientów biorących udział w Programie Rekomendacyjnym (dalej „Uczestnicy”) za promocję Usług Depilacja.pl. W ramach Programu Rekomendacyjnego w zamian za polecenie przez Uczestnika Usług Poleconemu, który wskutek polecenia dokonał zakupu Usługi w postaci pakietu rocznego depilacji o wartości minimalnej 999,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych w ramach oferty standardowej (dalej „Pakiet Roczny”), Depilacja.pl przyznaje określony jednorazowy rabat pieniężny w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zarówno dla Uczestnika jak i Poleconego, na zakup Pakietu Rocznego (dalej „Rabat”).

 

Warunki przystąpienia do Programu Rekomendacyjnego
§ 2

 1. W Programie Rekomendacyjnym mogą uczestniczyć Klienci, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:
  a) są pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi co najmniej ograniczoną zdolność do czynności  prawnych;
  b) co najmniej raz korzystały z Usług Depilacja.pl – mają status Klienta Depilacja.pl;
  c) zgłosiły uczestnictwo w Programie Rekomendacyjnym, na zasadach wskazanych w ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa Klienta w Programie Rekomendacji przyjmowane są w Salonach Depilacja.pl lub w formie telefonicznej za pomocą infolinii Depilacja.pl pod numerem telefonu +4822 699 96 02.Dokonanie zgłoszenia równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 3. W celu dokonania zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 powyżej Klient musi podać następujące dane:a) imię i nazwisko;b) numer telefonu, który będzie pełnił funkcję identyfikacyjną Uczestnika.  
 4. Uczestnik może brać udział w Programie Rekomendacyjnym tylko osobiście. Uczestnictwo w Programie Rekomendacyjnym nie podlega przeniesieniu.
 5. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie Rekomendacyjnym, składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej w siedzibie Depilacja.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: depilacja@depilacja.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym od chwili zapoznania się Depilacja.pl z jego treścią.
 6. Depilacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z winy Uczestnika, w szczególności wskutek podania przez Uczestnika błędnych danych, w tym podania niepoprawnego numeru telefonu Uczestnika.
 7. Depilacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn niezależnych od Depilacja.pl. Całkowita odpowiedzialność Depilacja.pl wobec Uczestnika lub Poleconego nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% (słownie: sto procent) ceny Usługi zakupionej z uwzględnieniem Rabatu.

 

Tryb przyznania Rabatu
§ 3

 1. Rabat w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na zakup Pakietu Rocznego zostanie przyznany każdorazowo, zarówno Uczestnikowi, jak i Poleconemu w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  a) Uczestnik poleci Usługi Depilacja.pl Poleconemu;
  b) Polecony dokona zakupu Pakietu Rocznego;
  c) Polecony podczas dokonywania zakupu Pakietu Rocznego poda numer telefonu Uczestnika, który polecił mu Usługi Depilacja.pl.
 2. Zakup przez Poleconego Pakietu Rocznego z powołaniem się na polecenie ze strony Uczestnika w sposób określony w ust. 1 pkt c) powyżej równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Poleconego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 3. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi i Poleconemu automatycznie w chwili zapłaty przez Poleconego za Pakiet Roczny. Polecony może wykorzystać otrzymany Rabat od razu przy zakupie Pakietu Rocznego, stanowiącego podstawę otrzymania tego Rabatu.
 4. O otrzymaniu Rabatu Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości SMS na numer telefonu wskazany przy zgłoszeniu do Programu Rekomendacyjnego.
 5. Uczestnik i Polecony mogą uzyskać informację na temat aktualnie posiadanych Rabatów w formie telefonicznej za pomocą infolinii Depilacja.pl pod numerem telefonu +48  22 699 96 02.
 6. Rabat jest terminowy i obowiązuje przez okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia jego otrzymania zgodnie z ust. 2 powyżej. Rabat może być wykorzystany jedynie przy zakupie Pakietu Rocznego przez Uczestnika lub Poleconego.
 7. W celu naliczenia Rabatu przy zakupie Pakietu Rocznego Uczestnik lub Polecony musi podczas zakupu wprost wskazać, że chce skorzystać z Rabatu. Okoliczność posiadania Rabatu będzie weryfikowana po podaniu numeru telefonu przez Uczestnika lub Poleconego.
 8. Rabat przypisany jest do konkretnej osoby – Uczestnika lub Poleconego. Tylko Uczestnik lub Polecony może Rabat wykorzystać.
 9. Rabat naliczany jest od ceny Pakietów Rocznych stanowiących ofertę standardową (Rabat nie przysługuje od cen promocyjnych Pakietów Rocznych).  
 10. Rabaty mogą podlegać kumulacji, co oznacza, że podczas zakupu Pakietu Rocznego Uczestnik lub Polecony może skorzystać z kilku Rabatów. W przypadku gdy wartość wszystkich Rabatów mających zostać wykorzystanych przy zakupie Pakietu Rocznego będzie wyższa niż cena Pakietu Rocznego, niewykorzystana wartość części Rabatu, z zastrzeżeniem terminu jego ważności, przechodzi na możliwość zakupu kolejnego Pakietu Rocznego.
 11. Uczestnik ani Polecony nie są uprawnieni do wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy odpowiadający wysokości Rabatu. Rabat nie może być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej.    

 

Ochrona danych osobowych
§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy 71.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail: depilacja@depilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Depilacja.pl sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.
 3. U Administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@depilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Depilacja.pl sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Programu Rekomendacyjnego w zależności od posiadanego statusu – Uczestnika lub Polecanego tj. w szczególności:
  • umożliwienia uczestnictwa w Programie Rekomendacyjnym;
  • ustalenia osób uprawnionych do Rabatu oraz ich przyznania przez Depilacja.pl;
  • powiadomienia o otrzymaniu Rabatu i weryfikacji statusu posiadanych Rabatów;
  • w związku z prowadzoną korespondencją;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach dowodowych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia księgowości i rachunkowości;

  a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 5. Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Rekomendacyjnym Depilacja.pl będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu. Depilacja.pl będzie przetwarzać następujące dane osobowe Polecanego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Dane osobowe Uczestnika oraz Polecanego dla realizacji celów wskazanych w ust. 4 Regulaminu będą przetwarzane w okresie trwania Programu Rekomendacyjnego, z zastrzeżeniem §6 ust. 3 Regulaminu.
 7. Dane osobowe Uczestnika oraz Polecanego mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Uczestnika oraz Polecanego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 10. Uczestnicy oraz Polecani posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnicy oraz Polecani mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w niniejszym paragrafie.

 

Reklamacje
§ 5

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Rekomendacji („Reklamacja”). Reklamację należy składać przez wysłanie e-maila na adres: bok@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika,
  b) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
  c) wszelkie okoliczności uzasadniające Reklamację.
 2. Oceny przedmiotu Reklamacji oraz jej zasadności Depilacja.pl dokonuje w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia Reklamacji i jej powodach Depilacja.pl poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Uczestnika zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli Depilacja.pl nie odniesie się do Reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

Postanowienia końcowe  
§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Salonów, Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://depilacja.pl/polityka-prywatnosci/ (dalej „Polityka Prywatności”) oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, Regulaminem Salonów, Regulaminem Serwisu, Polityką Prywatności  i przestrzegania ich postanowień.
 3. Depilacja.pl ma prawo zakończenia obowiązywania Programu Rekomendacyjnego w każdym czasie poprzez informacje umieszczone i przekazywane w Salonach oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Depilacja.pl. Termin zakończenia obowiązywania Programu Rekomendacyjnego zostanie podany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Po zakończeniu obowiązywania Programu Rekomendacyjnego nowe Rabaty nie będą udzielane, przy czym Rabaty otrzymane przed dniem zakończenia obowiązywania Programu Rekomendacyjnego, z zastrzeżeniem terminu ważności Rabatu, mogą zostać wykorzystane.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.depilacja.pl/regulamin-program-rekomendacyjny. Depilacja.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w razie zaistnienia ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników i Poleconych, którzy nabyli/otrzymali Rabat przed zmianą Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2019 r.