§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez salony kosmetyczne  prowadzone przez spółkę Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206 (zwaną dalej „Spółką”).
 2. Spółka posiada stronę internetową www.depilacja.pl(zwany dalej „Serwisem”) oraz oferuje świadczenie usług w salonach kosmetycznych (zwanych dalej „Salonem” lub łącznie „Salonami”) w lokalizacjach wskazanych na wyżej wymienionej stronie www.
 3. Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Salonów. Informacje o otwarciu danego Salonu można uzyskać w siedzibie Spółki, w każdym z Salonów oraz kontaktując się na dane kontaktowe podane na stronie internetowej Spółki.
 4. Salon oferuje świadczenie kompleksowych usług depilacji laserowej, porady i konsultacje kosmetyczne (z wyłączeniem medycznych), możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług (zwanych dalej „Usługami”).
 5. Główne świadczenie Salonu to zabieg polegający na depilacji owłosienia we wskazanym przez Klienta miejscu, poprzez działanie wiązki lasera, przenikającej do głębi włosa niszcząc jego macierz (część, która odpowiada za wzrost) poprzez barwnik zawarty w mieszku (melaninę) (zwany dakeh „Zabiegiem”). Pierwsze efekty Zabiegu uzyskiwane są po około 3 (trzech) tygodniach od wizyty w Salonie, a kolejne serie Zabiegów winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Salonu. 
 6. Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.

§ 2 Obowiązki Klienta

 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i regulaminem serwisu www.Depilacja.pl dostępnym pod adresem https://depilacja.pl/regulamin/ (dalej „Regulamin Serwisu”) przed rozpoczęciem Zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej Usługi Salonu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników Salonu. Każdy Klient korzystający z oferty wybranego Salonu (w szczególności przystępujący do Zabiegu) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, że w pełni akceptuje Regulamin oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta, tj. dokumentu w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną pozwalającą wykluczyć istniejące przeciwwskazania do Zabiegu, zapoznaje się i oświadcza, ze zapoznał się z procedurami Zabiegu, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych oraz wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie Zabiegu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Zabiegu pracownik Salonu lub pracownik infolinii Spółki przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu, jak również w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych dalej w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Regulaminu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do Zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od poprzedniej wizyty, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego Zabiegu. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta.
 3. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi Zabiegu oferowanej przez Salon (w szczególności wymienionych w ust. 4 i 5 poniżej) oraz, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
 4. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów są:
  • choroby nowotworowe,
  • ciąża,
  • wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
  • metalowe implanty,
  • cukrzyca,
  • przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
  • zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
  • nadwrażliwość na światło,
  • tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
  • włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu Zabiegu ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność Zabiegu),
  • choroby autoimmunologiczne,
  • immunopresja,
  • fotodermatozy,
  • stwardnienie rozsiane.
 5. Względnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów są:
  • opalenizna,
  • aktywne infekcje skóry,
  • przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
  • zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
  • dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji,
  • niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na 1 (jeden) tydzień przed zabiegiem,
  • spożywanie alkoholu (24 (dwadzieścia cztery) godziny przed zabiegiem),
  • karmienie piersią,
  • zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne,
  • stany gorączkowe,
  • antybiotyki,
  • epilepsja.
 6. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegów.
 7. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas Zabiegu.
 8. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu w szczególności wskutek przeprowadzonego z Klientem wywiadu o którym mowa w ust. 2 powyżej, pracownik Salonu ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania Zabiegu. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a do Zabiegu nie dojdzie wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu. 

§ 3 Oferta Salonu

 1. Ceny Usług (za wyjątkiem cen Zabiegów) wskazane na stronie internetowej Spółki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen Usług (z wyłączeniem cen Zabiegów) jest cennik dostępny w każdym Salonie. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.
 2. Ceny Usług wskazane w cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres usług objętych cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cennie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg przy jego rezerwacji, a cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Salon dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną ceną Zabiegu a ceną Zabiegu po uwzględnieniu rabatu, lub Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od skorzystania z Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności.
 3. Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatów oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 8-9 niniejszego paragrafu.
 4. Za Usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać w Salonie gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Za Zabiegi płatności można dokonywać również za pomocą Serwisu podczas rezerwacji Zabiegu w sposób określony w Regulaminie Serwisu (par. 7 ust. 8). 
 5. W przypadku zakupu pakietu Usług wymagających 2 (dwóch) lub większej ilości wizyt w Salonie, istnieje możliwość rozłożenia płatności za te pakiety zabiegowe na dwie raty po 50% ceny każda. Klient jest zobowiązany opłacić I (pierwszą) ratę podczas pierwszej wizyty/Zabiegu, a płatność II (drugiej) raty następuje podczas drugiej wizyty.
 6. Zabiegi i Usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Salonu, określone w oddzielnym regulaminie lub podane będą w każdym z Salonów w stosowny sposób.
 7. Spółka oferuje w Salonach możliwość nabycia pakietu usług zwanego „Pakietem Rocznym” z zastrzeżeniem, iż łączna liczba Zabiegów wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi maksymalnie 9 Zabiegów (zwany dalej Pakietem). W ramach nabycia Pakietu, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Salonu przez okres 12 (dwunastu) miesięcy liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu wchodzącego w skład Pakietu. Spółka zastrzega jednak, że Zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 6 (sześć) tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera – maksymalnie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka w ramach Pakietu nie gwarantuje pełnego efektu depilacji – powyższe obejmuje wyłącznie świadczenie usług Zabiegu na warunkach określonych w Pakiecie.
 8. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu Zabiegu w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Groupon, dostępnego pod adresem www.groupon.pl. Każdy kupon zakupiony za pośrednictwem tego serwisu jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Groupon. Klient w celu skorzystania zakupionego kuponu ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Salonu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę Zabiegu depilacji laserowej jednej lub kilku części ciała albo pakietu Zabiegów. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Groupon oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za Zabieg. 
 9. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu Zabiegu w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek, dostępnym pod adresem www.klubznizek.pl. Każdy kupon jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie dwukrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek. Klient w celu skorzystania z takiego kuponu ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Salonu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę Zabiegu depilacji laserowej jednej lub kilku części ciała albo pakiet Zabiegów. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za Zabieg. 
 10. Spółka może oferować Klientom możliwość uzyskania zniżki na Zabiegi na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 
 11. Spółka oferuje także bonus, dla nowego Klienta który nabędzie swój pierwszy Zabieg / pakiet Zabiegów poprzez skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem portalu Facebook. Z osobą, która kliknie na portalu Facebook.com w reklamę Spółki, a następnie poda w wyznaczonym miejscu swój numer telefonu, skontaktuje się konsultant Spółki w celu dokonania zapisu na pierwszy Zabieg lub pakiet Zabiegów. Jeżeli Klient skorzysta z umówionego Zabiegu, będzie mu przysługiwała zniżka na ten Zabieg w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). W przypadku gdy Klient wykupił Zabieg lub pakiet Zabiegów przed otrzymaniem powyższej zniżki, może ją wykorzystać na zakup kosmetyków dostępnych w Salonach lub voucher. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania ze zniżki wskazanej w niniejszym ustępie.
 12. Zakupione Usługi i towary nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu i Spółki za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów.
 2. Salon i Spółka nie bierze odpowiedzialności za powikłania po Zabiegu lub brak pożądanych efektów Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 3. Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Salonu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Salon nie oferuje konsultacji i porad medycznych. 
 4. Korzystanie z Zabiegów i innych Usług Salonu nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji.

 

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku źle wykonanego Zabiegu, Usługi lub innego świadczenia oferowanego przez Salon, Klient ma prawo złożyć reklamację. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Spółki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: bok@depilacja.pl
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

§ 6 Rezerwacje

 1. Salon umożliwia m. in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Zabiegów, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną (mailowo) lub telefonicznie.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na Zabieg przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W takim przypadku Salon może odmówić wykonania Zabiegu z winy Klienta, i wskazać nowy termin w którym nastąpi realizacja Zabiegu.
 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź Zabiegu, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik Salonu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Zabiegu. Przedpłata nie dotyczy płatności na raty określonej w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrącenia z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Zabiegu bądź zmianie terminu Zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu. W przypadku gdy Klientowi, który dokonał Zapłaty za Zabieg, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w Salonach.
 8. Regulamin jest dostępny w Serwisie i Salonach.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018 r.