Twój koszyk jest pusty!

Regulamin korzystania z usług salonów

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin korzystania z usług Salonu (zwany dalej „Regulaminem Salonu”) określa zasady korzystania przez osobę, która zakupiła lub planuje zakupić Usługę świadczoną w Salonie lub osobę, na której rzecz Usługa została zakupiona przez osobę trzecią (dalej „Klient”) z usług oferowanych przez salony kosmetyczne  prowadzone przez spółkę Depilacja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206 (zwaną dalej „Spółką”) lub jej Partnerów, adresem elektronicznym Spółki do korespondencji jest depilacja@depilacja.pl, nr tel. 226999600
 2. Wszelkie pojęcia pisane w Regulaminie Salonu z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że co innego wynika wprost z niniejszego Regulaminu Salonu.
 3. Spółka lub Partner oferują świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów w Salonach w lokalizacjach wskazanych w Serwisie na podstawie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów zawartych przez Serwis lub umowy o świadczenie Usług w Salonie („Umowa o Świadczenie Usług w Salonie”) lub umowy sprzedaży Produktów zawartych w Salonie („Umowa Sprzedaży Produktów w Salonie”).
 4. Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Salonów. Informacje o otwarciu danego Salonu można uzyskać w Serwisie, siedzibie Spółki, w każdym z Salonów lub kontaktując się na dane kontaktowe Salonu widoczne w Serwisie.
 5. Salon oferuje świadczenie kompleksowych zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, endermologii lub innych zabiegów oraz udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych) oraz innych usług (zwanych dalej łącznie „Usługami”) oraz sprzedaż Produktów.
 6. Głównym zabiegiem świadczonym w Salonie jest zabieg polegający na depilacji owłosienia we wskazanym przez Klienta miejscu, poprzez działanie wiązki lasera, przenikającej do głębi włosa niszcząc jego macierz (część, która odpowiada za wzrost) poprzez barwnik zawarty w mieszku (melaninę) („Zabieg Depilacji”), przy czym Salon może oferować również innego typu usługi o charakterze niemedycznym, np. zabieg endermologii i inne (zwane dalej łącznie „Zabiegiem”).
 7. Salon może oferować również zestaw określonej liczby Zabiegów na wybrane partie ciała oferowany przez Spółkę lub Partnera w Salonach, możliwy do wykorzystania w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty wykonania pierwszego Zabiegu, których nabycie lub rezerwacja jest możliwa w Salonie („Pakiet”).
 8. Salon może oferować również zestaw określonej liczby (6, 20 lub 30) Zabiegów na wybrane partie ciała, komponowany samodzielnie przez Kupującego, możliwy do wykorzystania w określonym czasie, rozpoczynającym bieg od daty wykonania pierwszego Zabiegu, którego nabycie lub rezerwacja jest możliwa w Salonie („Paczka”).
 9. Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna prawnego udzieloną osobiście w Salonie przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu.

 

§ 2. Umowa o Świadczenie Usług w Salonie i Umowa Sprzedaży Produktów w Salonie

 

 1. Poprzez zakup Usługi lub Produktu w Salonie Klient zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin Salonu. Zakup Usługi lub Produktu jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług oraz złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
 2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży Produktów w Salonie są Produkty oferowane w Salonie. Nabycie Produktu w Salonie wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty przez Klienta. Umowa Sprzedaży Produktów w Salonie zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Salon.
 3. Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług w Salonie są Usługi oferowane w Salonie. Nabycie Usług wykonywanych w Salonie wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty przez Klienta. Umowa o Świadczenie Usług w Salonie zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Salon.
 4. W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w Salonie Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie rezerwacji Usługi na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 5. Płatności za Usługi świadczone w Salonie lub Produkty oferowane w Salonie można dokonywać w Salonie gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
 6. Od Umowy o Świadczenie Usług w Salonie i Umowy Sprzedaży Produktów w Salonie prawo odstąpienia nie przysługuje.
 7. Klient powinien rozpocząć realizację Usługi w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jej zakupu i w tym terminie skorzystać z Usług Spółki lub Partnera i wykonać Zabieg, a w przypadku Pakietu lub Paczki – pierwszy Zabieg. W przypadku niepodjęcia realizacji Usługi przez Klienta we wskazanym terminie, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu zakupionej Usługi, w tym prawo do zwrotu zapłaconej za Usługę ceny, jak też jakiejkolwiek rekompensaty z tytułu niezrealizowania Usługi przez Klienta.

§ 3. Obowiązki Klienta

 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Salonu i regulaminem serwisu depilacja.pldostępnym na stronie Serwisu (dalej „Regulamin Serwisu”) przed rozpoczęciem Zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej Usługi Salonu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników Salonu. Każdy Klient korzystający z oferty wybranego Salonu (w szczególności przystępujący do Zabiegu) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Salonu, Regulaminem Serwisu, że w pełni akceptuje te Regulaminy oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta, tj. dokumentu, w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną pozwalającą wykluczyć istniejące przeciwwskazania do Zabiegu, zapoznaje się i oświadcza, że zapoznał się z procedurami Zabiegu, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych oraz wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie Zabiegu – wzór Karty Klienta jest dostępny na stronie Serwisu i w Salonie  – Klient ma obowiązek wypełnić oraz podpisać Kartę Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać postanowień Regulaminu Salonu oraz stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień Regulaminu Salonu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Zabiegu pracownik Salonu lub pracownik infolinii Spółki przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu, jak również w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych dalej w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Regulaminu Salonu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalnych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do Zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od poprzedniej wizyty, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego Zabiegu. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta.
 3. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi Zabiegu oferowanej przez Salon (w szczególności wymienionych w ust. 4 i 5 poniżej oraz konkretnej Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu) oraz, że zapoznał się z Regulaminem Salonu i akceptuje jego warunki. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
 4. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów są te wymienione w Karcie Klienta dotyczącej konkretnego Zabiegu dostępnej na stronie Serwisu oraz:
  1. choroby nowotworowe,
  2. ciąża,
  3. wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
  4. metalowe implanty,
  5. cukrzyca,
  6. przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
  7. zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
  8. nadwrażliwość na światło,
  9. tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
  10. włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu Zabiegu Depilacji ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność Zabiegu),
  11. choroby autoimmunologiczne,
  12. immunopresja,
  13. fotodermatozy,
  14. stwardnienie rozsiane.
 5. Względnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów Depilacji są:
  1. opalenizna,
  2. aktywne infekcje skóry,
  3. przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
  4. zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
  5. dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich 3 (trzech) miesięcy na powierzchni depilacji,
  6. niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
  7. zdjęcia rentgenowskie wykonane na 1 (jeden) tydzień przed zabiegiem,
  8. spożywanie alkoholu (24 (dwadzieścia cztery) godziny przed zabiegiem),
  9. karmienie piersią,
  10. zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne,
  11. stany gorączkowe,
  12. antybiotyki,
 6. Szczegółowe przeciwwskazania do wykonania konkretnych Zabiegów wskazane są w Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu podpisywanej przez Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu, której wzór dostępny jest również na stronie Serwisu.
 7. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegów.
 8. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas Zabiegu.
 9. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, w szczególności wskutek przeprowadzonego z Klientem wywiadu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pracownik Salonu ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania Zabiegu. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a do Zabiegu nie dojdzie wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu. 

 

§ 4. Oferta Salonu

 1. Ceny Usług lub Produktów (za wyjątkiem cen Zabiegów) wskazane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen (z wyłączeniem cen Zabiegów) jest cennik dostępny w każdym Salonie. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi lub Produktu wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.
 2. Wysokość płatności za oferowane Zabiegi i Pakiety Zabiegów nabywane w Salonie określa Cennik Zabiegów i Pakietów. Ceny podane w Cenniku Zabiegów i Pakietów są cenami brutto. Cennik Zabiegów i Pakietów jest dostępny również na stronie Serwisu.
 3. Wysokość płatności za oferowane Paczki Zabiegów określa Cennik Paczki. Ceny podane w Cenniku Paczki są cenami brutto. Cennik Paczki jest dostępny również na stronie Serwisu.
 4. Ceny Usług wskazane w Cenniku Zabiegów i Pakietów i Cenniku Paczek (dalej łącznie jako „Cennik”), nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres Usług objętych Cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cenie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg przy jego rezerwacji, a cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Salon dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną ceną Zabiegu a ceną Zabiegu po uwzględnieniu rabatu, lub Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od skorzystania z Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności.
 5. Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę lub Partnera nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatów oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 11,12 i 13 niniejszego paragrafu.
 6. W przypadku zakupu niektórych Pakietów, istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności za te pakiety zabiegowe.
 7. Zabiegi i Usługi sprzedawane w Pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Salonu, określone w oddzielnym regulaminie lub podane będą w każdym z Salonów w stosowny sposób.
 8. Zakupiony pojedynczy Zabieg ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczonych od dnia jego zakupu – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Zabiegu. Po upływie terminu ważności, Zabieg traci ważność, a posiadacz Zabiegu traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Zabiegu przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Zabiegu, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania zakupionego Zabiegu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Zabieg.
 9. Łączna liczba Zabiegów Depilacji wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi maksymalnie 9 Zabiegów Depilacji (dalej „Pakiet Depilacji”). W ramach nabycia Pakietu Depilacji, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Salonu w postaci Zabiegów Depilacji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu Depilacji wchodzącego w skład Pakietu Depilacji. Zabiegi Depilacji wykonywane w ramach Pakietu Depilacji są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 6 (sześć) tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera – maksymalnie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera w ramach Zabiegu Depilacji jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka ani Partner w ramach Pakietu Depilacji nie gwarantuje pełnego efektu depilacji. Pierwsze efekty Zabiegu Depilacji powinny być widoczne po około 3 (trzech) tygodniach od pierwszego Zabiegu Depilacji. Kolejne serie Zabiegów Depilacji winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Salonu. Przed przeprowadzeniem kolejnych serii Zabiegów Depilacji Klient zobowiązany jest do przygotowania się do Zabiegu Depilacji zgodnie z zaleceniami, w szczególności poprzez ogolenie miejsca, na którym przeprowadzony ma być Zabieg Depilacji. W przypadku, gdy Klient nie będzie przygotowany do Zabiegu Depilacji, Spółka pobierze wynagrodzenie z tytułu ogolenia części ciała podlegającej Zabiegowi Depilacji w wysokości określonej w Cenniku.
 10. Łączna liczba Zabiegów wykonanych w ramach jednej Paczki wynosi 6 (sześć), 20 (dwadzieścia) lub 30 (trzydzieści) Zabiegów. W ramach nabycia Paczki, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Salonu w postaci Zabiegów przez okres:
 11. 9 miesięcy dla Paczki zawierającej 6 (sześć) Zabiegów liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu wchodzącego w skład Paczki,
 12. 12 miesięcy dla Paczki zawierającej 20 (dwadzieścia) Zabiegów liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu wchodzącego w skład Paczki,
 13. 15 miesięcy dla Paczki zawierającej 30 (trzydzieści) Zabiegów liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu wchodzącego w skład Paczki.

Zabiegi wykonywane w ramach Paczki są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 4-6 tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera oraz w zależności od liczby Zabiegów dla wybranej partii ciała – maksymalnie przez okres wskazany w danej Paczce. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera w ramach Zabiegu Depilacji jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka ani Partner w ramach Paczki obejmującej Zabiegi Depilacji nie gwarantuje pełnego efektu depilacji. Pierwsze efekty Zabiegu Depilacji powinny być widoczne po około 3 (trzech) tygodniach od pierwszego Zabiegu Depilacji. Kolejne serie Zabiegów winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Salonu. Przed przeprowadzeniem kolejnych serii Zabiegów Depilacji Klient zobowiązany jest do przygotowania się do Zabiegu Depilacji zgodnie z zaleceniami, w szczególności poprzez ogolenie miejsca, na którym przeprowadzony ma być Zabieg Depilacji. W przypadku, gdy Klient nie będzie przygotowany do Zabiegu Depilacji, Spółka pobierze wynagrodzenie z tytułu ogolenia części ciała podlegającej Zabiegowi Depilacji w wysokości określonej w Cenniku.

 1. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu Zabiegu w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Groupon, dostępnego pod adresem groupon.pl. Każdy kupon zakupiony za pośrednictwem tego serwisu jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Groupon. Klient w celu skorzystania z zakupionego kuponu ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Salonu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę jednego Zabiegu albo Pakietu Zabiegów. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Groupon oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za Zabieg. 
 2. Spółka może oferować Klientom możliwość uzyskania zniżki na Zabiegi na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub zasadach opisanych w Serwisie. 
 3. Spółka może oferować także bonus dla nowego Klienta, który nabędzie swój pierwszy Zabieg, Pakiet Zabiegów lub Paczkę. Jeżeli Klient skorzysta z umówionego Zabiegu, będzie mu przysługiwała zniżka na ten Zabieg w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). W przypadku, gdy Klient wykupił Zabieg, Pakiet Zabiegów lub Paczkę przed otrzymaniem powyższej zniżki, może ją wykorzystać na Voucher. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania ze zniżki wskazanej w niniejszym ustępie.
 4. Zakupione w Salonie Usługi i Produkty nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu Salonu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z Usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu, Partnera i Spółki za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów.
 2. Salon, Partner i Spółka nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów Zabiegu lub powikłania po Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 3. Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Salonu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Salon nie oferuje konsultacji i porad medycznych. 
 4. Korzystanie z Zabiegów Depilacji nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji. Korzystanie z Zabiegów, innych Usług Salonu lub Produktów nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na Usługę lub Produkt.
 2. Reklamację należy składać na piśmie i przesłać listem poleconym na adres siedziby Spółki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Salonu lub przez wysłanie e-maila na adres: bok@depilacja.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, Salon, w którym miało miejsce świadczenie Usługi, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwróci się do Klienta poprzez podany adres lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Spółka dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Spółka poinformuje Klienta pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta - w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. Jeśli Spółka nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie uokik.gov.pl

 

§ 7. Rezerwacje

 1. Salon umożliwia m.in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Usług, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną (mailowo) lub telefonicznie.
 2. Na zarezerwowane Usługi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zarezerwowany termin Usługi przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Usługi lub wyznaczenie nowego terminu jej wykonania. W takim przypadku Salon może odmówić wykonania Usługi z winy Klienta, i wskazać nowy termin, w którym nastąpi realizacja Usługi.
 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź Usługi, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed terminem wykonania Usługi, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona w Cenniku bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik Salonu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Usługi. Przedpłata nie dotyczy płatności na raty określonej w § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu Salonu.
 4. Salon posiada w swojej ofercie Vouchery. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Usługi bądź wizyty w ramach Vouchera przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed terminem wykonania Usługi, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona w Cenniku bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrąceniu z Vouchera. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji Vouchera lub zamiany Usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Usługi bądź zmianie terminu Usługi w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Usługi, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin wykonania Usługi. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Usługi w ramach Vouchera, Voucher przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu. W przypadku, gdy Klientowi, który dokonał zapłaty za Usługę, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów wykonania Usługi, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru poza wyznaczonym miejscem do przechowania.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Salonu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Salonu.
 7. Salon poinformuje o zmianie Regulaminu Salonu udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie Serwisu i oraz w Salonach w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 8. Regulamin Salonu jest dostępny w Serwisie i Salonach.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Salonu jest prawo polskie.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin Salonu wchodzi w życie z dniem 01.02.2024