§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez salony prowadzone przez spółkę Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206 (zwaną dalej Spółką).
 2. Spółka posiada stronę internetową www.depilacja.pl oraz oferuje świadczenie usług w salonach kosmetycznych (zwanych dalej Salonem lub łącznie Salonami) w lokalizacjach wskazanych na wyżej wymienionej stronie www.
 3. Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Salonów. Informacje o otwarciu danego Salonu można uzyskać w siedzibie Spółki, w każdym z Salonów oraz kontaktując się na dane kontaktowe podane na stronie internetowej Spółki.
 4. Salon oferuje świadczenie kompleksowych usług depilacji laserowej, porady i konsultacje kosmetyczne (z wyłączeniem medycznych), możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
 5. Główne świadczenie Salonu to zabieg polegający na depilacji owłosienia we wskazanym przez Klienta miejscu, poprzez działanie wiązki lasera, przenikającej do głębi włosa niszcząc jego macierz (część, która odpowiada za wzrost) poprzez barwnik zawarty w mieszku (melaninę). Pierwsze efekty zabiegu uzyskiwane są po około 3 tygodniach od wizyty w Salonie, a kolejne serie zabiegów winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Salonu.
 6. Z zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.

§ 2 Obowiązki Klienta

 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej usługi Spółki i Salonu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników Salonu. Każdy Klient korzystający z oferty wybranego Salonu (w szczególności przystępujący do zabiegu) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że w pełni akceptuje Regulamin oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia oraz czy nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu, jak również w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych dalej w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Regulaminu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta.
 3. Zakup usługi Salonu jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Zakup usługi Salonu jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
 4. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do korzystania z zabiegów są:
 • choroby nowotworowe,
 • ciąża,
 • wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
 • metalowe implanty,
 • cukrzyca,
 • przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
 • nadwrażliwość na światło,
 • tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
 • włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu zabiegu ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność zabiegu),
 • choroby autoimmunologiczne,
 • immunopresja,
 • fotodermatozy,
 • stwardnienie rozsiane.

5. Względnymi przeciwskazaniami do korzystania z zabiegów są:

 • opalenizna,
 • aktywne infekcje skóry,
 • przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
 • zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
 • dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji,
 • niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na 1 tydzień przed zabiegiem,
 • spożywanie alkoholu (24 godziny przed zabiegiem),
 • karmienie piersią,
 • zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne,
 • stany gorączkowe,
 • antybiotyki,
 • epilepsja.

6. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

7. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.

8. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

§ 3 Oferta Salonu

 1. Ceny wskazane na stronie internetowej Spółki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen jest cennik dostępny w każdym Salonie. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.
 2. Ceny wskazane w cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres usług objętych cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cennie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia.
 3. Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatowych oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 8-9 niniejszego paragrafu.
 4. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
 5. W przypadku zakupu pakietu usług wymagających dwóch lub większej ilości wizyt w Salonie, istnieje możliwość rozłożenia płatności za te pakiety zabiegowe na dwie raty po 50% ceny każda. Klient jest zobowiązany opłacić I ratę podczas pierwszej wizyty/zabiegu, a płatność II raty następuje podczas drugiej wizyty.
 6. Zabiegi i usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Salonu lub podane będą w każdym z Salonów w stosowny sposób.
 7. Spółka oferuje w Salonach możliwość nabycia pakietu usług zwanego „Pakietem do skutku” z zastrzeżeniem, iż łączna liczba zabiegów wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi maksymalnie 9 zabiegów (zwany dalej Pakietem). W ramach nabycia Pakietu, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Salonu przez okres 12 miesięcy liczony od dnia wykonania pierwszego zabiegu wchodzącego w skład Pakietu. Spółka zastrzega jednak, że zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 6 tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera – maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Mając na uwadze § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu oraz fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka w ramach Pakietu nie gwarantuje pełnego efektu depilacji – powyższe obejmuje wyłącznie świadczenie usług na warunkach określonych w Pakiecie.
 8. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu usługi depilacji laserowej w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Groupon, dostępnego pod adresem www.groupon.pl. Każdy kupon zakupiony za pośrednictwem tego serwisu jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Groupon. Klient w celu skorzystania zakupionego kuponu ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Salonu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę depilacji laserowej jednej lub kilku części ciała albo pakietu usług. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Groupon oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za usługę.
 9. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu usługi depilacji laserowej w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek, dostępnym pod adresem www.klubznizek.pl. Każdy kupon jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie dwukrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek. Klient w celu skorzystania z takiego kuponu ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Salonu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę depilacji laserowej jednej lub kilku części ciała albo pakiet usług. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za usługę.
 10. Spółka oferuje Klientom możliwość uzyskania zniżki na świadczone usługi w wysokości 50,00 zł za polecenie swojemu znajomemu usług oferowanych przez Spółkę. Zniżkę 50,00 zł otrzymuje Klient, który usługi polecił oraz osoba, której je polecono. Warunkiem uzyskania zniżki przez obie osoby jest skorzystanie z usług Spółki przez osobę, której je polecono. W tym celu należy wskazać Klienta, który zarekomendował usługi oferowane przez Spółkę. Zniżka 50,00 zł obejmuje zarówno zabiegi jednorazowe jak i pakiety oraz obowiązuje niezależnie od tego, czy osoba, która skorzysta z usług oferowanych przez Spółkę z polecenia, jest klientem nowym, czy powracającym.
 11. Spółka oferuje także bonus, dla nowego Klienta który nabędzie swój pierwszy zabieg / pakiet zabiegów poprzez skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem portalu Facebook. Z osobą, która kliknie na portalu Facebook.com w reklamę Spółki, a następnie poda w wyznaczonym miejscu swój numer telefonu, skontaktuje się konsultant Spółki w celu dokonania zapisu na pierwszy zabieg lub pakiet zabiegów. Jeżeli Klient skorzysta z umówionego zabiegu, będzie mu przysługiwała zniżkę na ten zabieg w wysokości 50,00 zł. W przypadku gdy Klient wykupił zabieg lub pakiet zabiegów przed otrzymaniem powyższej zniżki może ją wykorzystać na zakup kosmetyków dostępnych w Salonach lub voucher. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania ze zniżki wskazanej w niniejszym ustępie.
 12. Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu i Spółki za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów.
 2. Salon i Spółka nie bierze odpowiedzialności za powikłania po Zabiegu lub brak pożądanych efektów Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 3. Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Salonu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Salon nie oferuje konsultacji i porad medycznych.
 4. Korzystanie z Zabiegów i innych Usług Salonu nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku źle wykonanego zabiegu, usługi lub innego świadczenia oferowanego przez Salon, Klient ma prawo złożyć reklamację. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Spółki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: bok@depilacja.pl, nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania zabiegu lub innego świadczenia.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 6 Rezerwacje

 1. Salon umożliwia m. in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Zabiegów, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną (mailowo) lub telefonicznie.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na Zabieg przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W takim przypadku Salon może odmówić wykonania Zabiegu z winy Klienta, i wskazać nowy termin w którym nastąpi realizacja Zabiegu.
 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź Zabiegu, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik Salonu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Zabiegu. Przedpłata nie dotyczy płatności na raty określonej w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrącenia z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Zabiegu bądź zmianie terminu Zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.W przypadku gdy Klientowi, który dokonał Zapłaty za Zabieg, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny w Serwisie i Salonach.
 8. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.