§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.depilacja.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.depilacja.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Regulamin Salonu – określa zasady korzystania z Zabiegów u Usług oferowanych przez salony prowadzone przez Właściciela, w tym w szczególności przeciwwskazania do wykonania Zabiegu, z którym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się przed wykonaniem Zabiegu, Regulamin Salonu dostępny jest pod adresem depilacja.pl/regulamin
  –>] oraz w każdym Salonie,
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.depilacja.pl, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym,
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl,
 • Właściciel – Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Właściciela do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl,
 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność polegająca na rezerwacji Zabiegów i nabywaniu Usług oferowanych przez Właściciela,
 • Zabieg – zabiegi laserowej depilacji ciała lub jego części, świadczone przez Właściciela,
 • Usługa – usługi, inne niż Zabiegi, świadczone przez Właściciela,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która wejdzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i Funkcjonalności,
 • Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania Zabiegów oraz Usług i doradzania w kwestii ich wykonywania,
 • Partner – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) oferujący swoje usługi lub produktu za pośrednictwem Serwisu,
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, zakupu Usług oferowanych w Serwisie, jak również do dokonywania rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora,
 • Salon – lokal, w których Właściciel wykonuje Zabiegi i Usługi. Lista Salonów znajduje się w Serwisie pod adresem: https://depilacja.pl/kontakt.html,
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane,
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Zabiegi oraz Usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu, jak i świadczone na miejscu w Salonie. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

§3 Informacje Podstawowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować Zabiegi i Usługi świadczone przez Właściciela, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie Zabiegi lub Usługi.
 2. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: depilacja@depilacja.pl.
 3. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów i Usług.
 4. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z Usługami i produktami oferowanymi przez Partnerów.
 5. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 6. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem.

§ 4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu Depilacja.pl, kodu źródłowego należą do Właściciela oraz Administratora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. nr 60, Poz. 931 ze zm.). Udostępnianie oferty Właściciela oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 5 Uwarunkowania techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. skrzynki e-mail,
 3. przeglądarki Internetowej,
 4. systemu operacyjnego.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

§ 6 Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę, której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i jego Funkcjonalnościami.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu, winien podczas wypełniania danych formularzach zgłoszeniowych lub formularzach rejestracyjnych podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.
 3. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  • spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Serwisu;
  • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu;
  • podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Zabiegów lub Usług.
 4. O ile w treści Serwisu lub prezentowanej w nim ofercie wyraźnie nie wskazano inaczej, zakup Zabiegów i innych Usług możliwy jest wyłącznie w Salonie. Niniejszy Regulamin nie stanowi treści umowy kupna Zabiegu lub Usługi, a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Zabiegu lub Usługi mają charakter informacyjny.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej Umowę. Ponieważ jednak korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy będzie zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 7 Zasady korzystania z Funkcjonalności Serwisu

 1. Z Zabiegów i Usług mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Serwis zaleca kontakt z lekarzem przed rezerwacją jakiegokolwiek Zabiegu lub skorzystania z innej Usługi. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Z listą podstawowych przeciwwskazań można zapoznać się w szczególności w Regulaminie Salonu.
 3. Korzystanie z Zabiegów i Usług nie jest równoznaczna z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji, a Serwis oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych.
 4. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Serwis oraz Właściciel nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów lub Usług oferowanych przez Serwis.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w Regulaminie Salonu jako przeciwwskazania do wykonywania Zabiegów.

§ 8 Rezerwacje

 1. Funkcjonalność Serwisu umożliwia m.in. dokonywanie rezerwacji Zabiegów.
 2. W stosunku do Użytkowników, którzy (dwukrotnie lub więcej razy) pomimo dokonania rezerwacji Zabiegu nie stawią się na jego wykonanie (bez wcześniejszego odwołania Zabiegu za minimum 24 godzinnym uprzedzeniem), Serwis może nie przyjmować kolejnych zgłoszenia rezerwacji na Zabiegi przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ostatniej, niewykorzystanej rezerwacji.

§ 9 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres: bok@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 2 pkt a. adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 10 Odpowiedzialność Administratora i Właściciela

Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.

§ 11 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator oraz Właściciel mogą dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.