Twój koszyk jest pusty!

Regulamin korzystania z serwisu www.depilacja.pl

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej depilacja.pl („Serwis”)istanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wrozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z2020 r., poz. 344).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.depilacja.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi, jest Depilacja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206.

§ 2. Definicje

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Administrator– podmiot zarządzający iprowadzący Serwis, którym jest Depilacja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl, nr tel. 226999600
 • Cenniki – oznacza łącznie Cennik Zabiegów i Pakietów oraz Cennik Paczki.
 • Cennik Zabiegów i Pakietów–informacja, wktórej określone są warunki i wysokość odpłatności za oferowane Zabiegi i Pakiety nabywane za pośrednictwem Serwisu oraz za pozostałe Usługi lub Produkty. Ceny podane wCenniku Zabiegów i Pakietów są cenami brutto.
 • Cennik Paczki–informacja, wktórej określone są warunki i wysokość odpłatności za oferowane Paczki nabywane za pośrednictwem Serwisu. Ceny podane wCenniku Paczki są cenami brutto.
 • E-mail– adres poczty elektronicznej charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane.
 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający dokonanie rezerwacji określonego Zabiegu, którego obowiązkowym elementem jest akceptacja Regulaminu Serwisu.
 • Formularz Zakupu – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zakupu określonej Usługi lub Produktu.
 • Funkcjonalność Serwisu– świadczona przez Serwis działalność Właściciela polegająca na umożliwieniu za pomocą Serwisu dokonywania przez Kupujących rezerwacji i nabywaniu Usług wykonywanych w Salonie oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Infolinia– oznacza infolinię telefoniczną prowadzoną przez Właściciela pod numerem: 226999600.
 • Klient– osoba która zakupiła lub na której rzecz została zakupiona Usługa lub Produkt.
 • Konto – bezpłatna usługa świadczona przez Właściciela, w ramach której Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą swojego indywidualnego Profilu.
 • Konsultant– osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania Zabiegów idoradzania wkwestii ich wykonywania.
 • Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Produktu lub Usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Kupujący– Klient lub Przedsiębiorca dokonujący zakupu Usługi lub Produktu za pośrednictwem Serwisu, tym samym zawierający Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży Produktów z Właścicielem lub Partnerem za pośrednictwem Serwisu.
 • Paczka – zestaw określonej liczby (6, 20 lub 30) Zabiegów na wybrane partie ciała, komponowany samodzielnie przez Kupującego, oferowany do realizacji w Salonach, którego nabycie lub rezerwacja jest możliwa za pośrednictwem Serwisu, a którego cena wskazana jest w Cenniku Paczki, możliwy do wykorzystania w określonym czasie, rozpoczynającym bieg od daty wykonania pierwszego Zabiegu.
 • Pakiet – zestaw określonej liczby Zabiegów na wybrane partie ciała oferowany do realizacji w Salonach, którego nabycie lub rezerwacja jest możliwa za pośrednictwem Serwisu, a którego cena jest wskazana w Cenniku Zabiegów i Pakietów, możliwy do wykorzystania w terminie 12 miesięcy od daty wykonania pierwszego Zabiegu.
 • Partner– podmiot współpracujący z Właścicielem na podstawie umowy owspółpracy iprowadzący Salon, oferujący Usługi świadczone wSalonie Partnera za pośrednictwem Serwisu.
 • Płatność z Góry – płatność całości kwoty należnej z tytułu zakupu Usługi lub Produktu w momencie dokonania zakupu Usługi lub Produktu w Serwisie.
 • Płatność na Miejscu – płatność całości kwoty należnej z tytułu zakupu Usługi na miejscu w Salonie.
 • Przedsiębiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca (w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz), w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży Produktów z Właścicielem lub Partnerem, bezpośrednio dotyczącą prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Prawo konsumenckie– ustawa oprawach konsumenta zdnia 30 maja 2014 roku z późn. zm.
 • Produkty– produkty, kosmetyki detaliczne, Vouchery iinne rzeczy, które mogą być oferowane wSerwisie lub wSalonie.
 • Profil– zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta lub korzystania z Formularza kontaktowego lub Formularza Zakupu.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin Serwisu www.depilacja.pl.
 • Regulamin Salonu – regulamin określający zasady korzystania z Usług, w tym usług świadczenia Zabiegów, Pakietów i Paczek, w tym depilacji laserowej, zabiegów endermologii, innych zabiegów, porad ikonsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych), i świadczenia wielu innych usług oferowanych przez Salony prowadzone przez Właściciela lub Partnera, zktórym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować jego treść przed skorzystaniem z Usług, wszczególności wykonaniem Zabiegu; Regulamin Salonu dostępny jest na stronie Serwisu oraz w każdym Salonie.
 • Rejestracja – proces umożliwiający założenie Konta w Serwisie, którego obowiązkowym elementem jest akceptacja Regulaminu Serwisu.
 • Reklamujący – Użytkownik składający reklamację na Funkcjonalność Serwisu lub Klient składający reklamację na świadczone na jego rzecz Usługi lub zakupione przez niego Produkty.
 • Salon– salon kosmetyczny prowadzony przez Właściciela lub Partnera, wktórym Właściciel lub Partner wykonuje Usługi lub sprzedaje Produkty. Lista Salonów znajduje się na stronie Serwisu.
 • Serwis– strona internetowa znajdująca się pod adresem www.depilacja.pl, prowadzona przez Właściciela na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Umowa o Świadczenie Usług– umowa zawierana za pośrednictwem Serwsiu poprzez dokonanie Płatności z Góry pomiędzy Właścicielem lub Partnerem a Kupującym na wykonanie Usług, których rezerwacja lub nabycie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu.
 • Umowa Sprzedaży Produktów – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Właścicielem lub Partnerem a Kupującym, której przedmiotem są Produkty oferowane w Serwisie.
 • Umowa oświadczenie Usług Elektronicznych– oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu zawieraną pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 • Usługi– wykonywanie Zabiegów, Pakietów lub Paczek, udzielanie porad ikonsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych) orazinne usługi oferowane przez Właściciela lub Partnera w Salonach, których nabycie lub rezerwacja jest możliwe za pośrednictwem Serwisu.
 • Uprawniony – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonał zakupu Usługi lub Produktu.
 • Użytkownikpełnoletnia osoba fizyczna, która posiada dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Właściciel– Depilacja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wWarszawie przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adres elektroniczny Właściciela do korespondencji:depilacja@depilacja.pl, nr tel. 226999600, będąca właścicielem wybranych Salonów iSerwisu.
 • Zabiegi– usługi w postaci zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, endermologii lub inne zabiegi świadczone wSalonie ioferowane za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio w Salonie przez Właściciela lub Partnera, w tym w formie Pakietów lub Paczek.
 • Voucher – bon prezentowy o określonej wartości uprawniający do skorzystania z Usług lub nabycia Produktów w dowolnym salonie Właściciela lub Partnera ważny do 6 miesięcy od daty zakupu.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu, a w szczególności:
 2. zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu,
 3. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Funkcjonalności Serwisu,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 5. prawa i obowiązki Użytkowników,
 6. zasady dokonywania rezerwacji oraz zakupu Usług lub Produktów za pośrednictwem Serwisu,
 7. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług Serwisu, jeśli takie zostaną zaoferowane przez Serwis.
 8. Na zasadach opisanych w Regulaminie Administrator udostępnia Użytkownikom Funkcjonalności Serwisu takie jak:
 9. rejestrację i korzystanie z Konta Użytkownika,
 10. rezerwację Usług,
 11. zakup Produktów lub Usług,
 12. kontakt z Administratorem za pośrednictwem czatu lub formularza kontaktowego.
 13. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów, Pakietów lub Paczek Zabiegów. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować inabywać Usługi, wtym Zabiegi, Pakiety lub Paczki, uzyskiwać informacje oświadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów. Jeżeli Serwis przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie Produkty.
 14. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z Usługami i Produktami oferowanymi przez Właściciela lub Partnerów.
 15. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 16. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, na adres e-mail:depilacja@depilacja.pl lub poprzez Infolinię.

§ 4. Uwarunkowania Techniczne

 1. W celu skorzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu Użytkownik musi posiadać:
 2. dostęp do Internetu z połączeniem pozwalającym na szybkie i płynne korzystanie z Serwisu,
 3. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową z aktualnymi wersjami oprogramowania np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Microsoft Edge,
 4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0,
 5. aktywny numer telefonu i dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Techniczne warunki korzystania zSerwisu mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu wprzeglądarce internetowej, atakże dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy zUżytkowników powinien stosować się do poniższych warunków iwytycznych, awszelkie działania podejmowane przez Użytkownika wsposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 7. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania zFunkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu wprzypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 8. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego, niektóre Funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo. W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie lub brak Funkcjonalności Serwisu.
 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wsposób zgodny zprzepisami prawa, postanowieniami Regulaminu orazogólnie przyjętymi wsieci Internet zasadami. Zakazane jest wszczególności dostarczanie iprzekazywanie treści zabronionych przezprzepisy prawa, wtym treści propagujących przemoc, zniesławiających lubnaruszających dobra osobiste iinne prawa osób trzecich.
 10. Wprzypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu dozaprzestania naruszeń wraz zwyznaczeniem w tym celu stosownego terminu do podjęcia odpowiednich czynności, może rozwiązać Umowę oświadczenie Usług Elektronicznych wtrybie natychmiastowym.

§ 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Z Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie zFunkcjonalności Serwisu, zawiera wsposób dorozumiany z Właścicielem Umowę oświadczenie Usług Elektronicznych, której treść reguluje niniejszy Regulamin.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem.
 4. W ramach Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych dostępne są następujące usługi: Konto oraz Formularz Zakupu.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji, która odbywa się za pośrednictwem Serwisu, gdzie należy podać podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podczas Rejestracji konieczne jest również zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej link do aktywacji Konta na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 6. Korzystanie z Formularza Zakupu jest możliwe po uzupełnieniu podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podczas korzystania z Formularza Zakupu konieczne jest również zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.
 7. Użytkownik z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz podawania w ramach korzystania z Funkcjonalności Serwisu prawdziwych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do ich własnych danych osobowych i umożliwia ich poprawienie i uzupełnienie.
 9. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez rezygnację z korzystania z Funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta z Serwisu (w przypadku zarejestrowanych Użytkowników).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku podania fałszywych lub nieprawidłowych informacji podczas korzystania z Konta lub Formularza Zakupu.
 12. Administrator nie weryfikuje prawdziwości podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie Konta lub Formularza Zakupu, a w tym za hasło podane podczas Rejestracji Konta.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w przypadku ujawnienia, kradzieży lub innego niewłaściwego korzystania z danych do logowania do Konta. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła do logowania do Konta za pośrednictwem Serwisu.

§ 6. Rezerwacje

 1. Serwis umożliwia dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Usług za pośrednictwem Funkcjonalności Serwisu.
 2. Na zarezerwowane Usługi należy zgłaszać się wumówionym czasie. Wprzypadku znacznego spóźnienia przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Usługi lub wyznaczenie nowego terminu jej wykonania. Wtakim przypadku Właściciel lub Partner może odmówić wykonania Usług zwiny Klienta, iwskazać nowy termin, wktórym nastąpi realizacja Usług.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji Usługi Użytkownik może wybrać formę Płatności z Góry lub Płatności na Miejscu.
 4. Klient powinien każdorazowo poinformować Właściciela lub Partnera (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) okonieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej Usługi, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. Wprzypadku Płatności z Góry i braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wykonaniem Usługi, Usługę tę uznaje się za wykonaną, akwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona wCennikach, bądź indywidualnie zKlientem, nie podlega zwrotowi.
 5. Właściciel posiada wswojej ofercie Vouchery. Wprzypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Usługi wramach Vouchera przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed jej wykonaniem, Usługę tę uznaje się za wykonaną, akwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona wCennikach, bądź indywidualnie zKlientem, podlega potrąceniu zVouchera. Wuzasadnionych przypadkach iwyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji Vouchera lub zamiany Usług po indywidualnej konsultacji zpersonelem Salonu.
 6. Właściciel lub Partner zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi zjednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu wpóźniejszym okresie. Wsytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani okonieczności odwołania Usługi bądź zmianie terminu Usługi wnajszybszym możliwym terminie, wpozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. Wprzypadku konieczności zmiany terminu Usługi, wynikłej zokoliczności leżących po stronie Właściciela lub Partnera, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Usługi. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Usługi wramach Vouchera, Voucher ulega przedłużeniu ookres równy w/w opóźnieniu. Wprzypadku gdy Klientowi, który dokonał płatności za Usługę, nie odpowiada żaden zwyznaczonych nowych terminów wykonania Usługi, Właściciel lub Partner dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności ztytułu ceny Usługi.
 7. Rezerwacja Usług może być dokonana również za pośrednictwem Infolinii, a wówczas postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie. Wprzypadku gdy Klient za pomocą Infolinii zadeklaruje chęć nabycia Usługi otrzyma na wskazany przez niego adres mailowy wiadomośćwraz zlinkiem do dokonania Płatności zGóry. Po dokonaniu Płatności zGóry Kupujący otrzyma wiadomość mailową, októrej mowa w§ 10 ust. 9 Regulaminu.

§7. Rekomendacje przed zawarciem Umowy oŚwiadczenie Usług

 1. Właściciel zaleca kontakt zlekarzem przed rozpoczęciem korzystania zUsług, wszczególności przed zakupem Zabiegu, Pakietu lub Paczki. Kontakt zlekarzem jest niezbędny zwłaszcza wprzypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i wprzypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się zlistą podstawowych przeciwwskazań do wykonania Zabieguwskazaną wRegulaminie Salonu znajdującym się na stronie Serwisuoraz wKarcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu, dostępnej na stronie Serwisu.
 2. Korzystanie zUsług nie jest równoznaczne zgwarancją całkowitego lub wiecznego efektu (w tym depilacji), aWłaściciel lub Partner nie ponoszą odpowiedzialności wzwiązku zbrakiem osiągnięcia wyżej wymienionych właściwości.
 3. Informacje podane wSerwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny iedukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady izaleceń lekarza. Korzystając zFunkcjonalności Serwisu Użytkownik, azawierając Umowę oŚwiadczenie Usług Kupujący, niniejszym potwierdza, jest świadomy izgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji iporad medycznych. Właściciel lub Partner nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą zkorzystania z Usług oferowanych przez Serwis powstałą zwiny Klienta, wszczególności wskutek niepoinformowania oistniejących przeciwwskazaniach do wykonania Usługi.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane zzatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych wRegulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do korzystania zUsług.

§ 8. Umowa o Świadczenie Usług

 1. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług konieczne jest założenie Konta przez Użytkownika lub złożenie zamówienia przez Formularz Zakupu oraz dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usług.
 2. W celu zakupu Usług konieczne jest podanie danych wymaganych do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, wskazanych w Formularzu Zakupu oraz opłacenie zakupu formą Płatności z Góry.
 3. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zobowiązaniem się Kupującego do opłacenia zakupu Usługi.
 4. Poprzez zakup Usługi Kupujący zapewnia ioświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane wRegulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu, zapoznał się izaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu iPolitykę Prywatności, azgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego zFunkcjonalności Serwisu oraz Usług, a wszelkie dane iinformacje przekazuje do Serwisu wsposób dobrowolny, podane przez niego dane są kompletne irzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia iprzeciwwskazania wskazane wRegulaminie iRegulaminie Salonu.
 5. Nabycie Usługi wiąże się zobowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty, zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu.
 6. Usługa nabyta wofercie specjalnej nie łączy się zinnymi ofertami specjalnymi. Dokonując zakupu Kupujący ma prawo skorzystać tylko zjednej wybranej opcji.Cena naliczana jest woparciu oCenniki dostępne na stronie Serwisu.
 7. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę zgodnie zCennikami dostępnymi na stronie Serwisu lub winny sposób, oile został takowy przewidziany. Cena naliczana jest zgodnie zCennikami obowiązującymi wdniu nabycia/rezerwacji Usługi.
 8. Zakupiona Usługa nie podlega zwrotowi. Klient powinien rozpocząć realizację Usługi w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jej zakupu i w tym terminie skorzystać z Usług Właściciela lub Partnera i wykonać Zabieg, a w przypadku Pakietu lub Paczki – pierwszy Zabieg. W przypadku niepodjęcia realizacji Usługi przez Klienta we wskazanym terminie, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu zakupionej Usługi, w tym prawo do zwrotu zapłaconej za Usługę ceny, jak też jakiejkolwiek rekompensaty z tytułu niezrealizowania Usługi przez Klienta.
 9. Uprawniony nie może skorzystać z wykupionej Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług, tj. w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.

§ 9. Umowa Sprzedaży Produktów

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów konieczne jest założenie przez Użytkownika Konta lub złożenie zamówienia przez Formularz Zakupu oraz dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Produktu.
 2. W celu zakupu Produktu konieczne jest podanie danych wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów wskazanych w Formularzu Zakupu oraz opłacenie zakupu Produktu.
 3. Złożenie zamówienia na Produkt następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zobowiązaniem się Kupującego do opłacenia zakupu Produktu.
 4. Poprzez zakup Produktu Kupujący zapewnia ioświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane wRegulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu, zapoznał się izaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu iPolitykę Prywatności, azgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego zFunkcjonalności Serwisu oraz zakupu Produktu, a wszelkie dane iinformacje przekazuje do Serwisu wsposób dobrowolny, podane przez niego dane są kompletne irzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia iprzeciwwskazania wskazane wRegulaminie iRegulaminie Salonu.
 5. Nabycie Produktu wiąże się zobowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty, zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu.
 6. Produkt nabyty wofercie specjalnej nie łączy się zinnymi ofertami specjalnymi. Dokonując zakupu Kupujący ma prawo skorzystać tylko zjednej wybranej opcji.
 7. Użytkownik, decydując się na zakup Produktu oferowanego do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę zgodnie zceną Produktu dostępną na stronie Serwisu lub winny sposób, oile został takowy przewidziany. Cena naliczana jest zgodnie zceną Produktu obowiązującą wdniu nabycia Produktu.
 8. W celu dokonania zakupu Vouchera konieczne jest złożenie zamówienia przez Formularz Zakupu i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Vouchera.
 9. Voucher może zostać wykorzystany w dowolnym Salonie Właściciela lub Partnera w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu Vouchera.
 10. Po dokonaniu zakupu Vouchera Kupujący otrzyma potwierdzenie jego dokonania na adres e-mail podany podczas Rejestracji Konta lub w Formularzu Zakupu.
 11. Kupujący może otrzymać Voucher w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail podany podczas Rejestracji Konta lub w Formularzu Zakupu lub w wersji papierowej, który będzie możliwy do odbioru w wybranym Salonie przez Kupującego.

§ 10. Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru co najmniej jedną znastępujących metod płatności:
  1. Płatność z Góry;
  2. Płatność na Miejscu.
 2. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru metody Płatności zGóry Kupujący ma możliwość dokonania wyboru spośród następujących form płatności za Usługi lub Produkty:
  1. szybkim przelewem/kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  2. Blikiem;
  3. płatność za pośrednictwem serwisu PayPro S.A.;
  4. Voucherem
 3. Płatności, o których mowa w ust. 2 lit. a. i c. powyżej są dokonywane przez Kupującego za pośrednictwem serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000347935. Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: przelewy24.pl
 4. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru metody Płatności na Miejscu Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie rezerwacji Usługi na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu, zzastrzeżeniem, iż zchwilą rozpoczęcia wizyty wSalonie Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej tytułem takiej rezerwacji.
 5. Brak płatności za Usługę powoduje, iż Umowa oŚwiadczenie Usług nie dochodzi do skutku iuznaje się ją za niezawartą. Umowa oŚwiadczenie Usług, od której przysługuje Uprawnionemu prawo odstąpienia na zasadach określonych wRegulaminie zawarta jest wchwili otrzymania Płatności zGóry za Usługę.
 6. Umowa Sprzedaży Produktów, od której przysługuje Uprawnionemu prawo odstąpienia na zasadach określonych wRegulaminie zostaje zawarta zchwilą otrzymania Płatności zGóry za Produkt.
 7. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu Usługi lub Produktu ichce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest on podczas dokonywania zakupu wskazać chęć otrzymania faktury oraz wterminie 7 dni od dnia dokonania zakupuwysłać maila na adresfaktury@depilacja.plzprośbą owystawienie fakturyoraz danymi firmy, wtym nazwą firmy, numerem NIP, REGON iadresem działalności gospodarczej.
 8. Po zawarciu Umowy oŚwiadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów za pomocą Serwisu (tj. po dokonaniu Płatności zGóry za pomocą Serwisu) Kupujący otrzyma na adres mailowy wskazany przez niego podczas dokonywania zakupu potwierdzenie zakupu Usługi lub Produktu, rachunek, informacje oprawie odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin wwersji pdf wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy wwersji pdf, Regulamin Salonu wwersji pdf, wzór Karty Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego oraz linki do samodzielnego pobrania regulaminów iwzorca odstąpienia od umowy.
 9. Po dokonaniu rezerwacji Usługi iwyborze opcji Płatność na Miejscu Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres mailowy potwierdzenie rezerwacji Usługi, wzór Karty Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych, niniejszy Regulamin iRegulamin Salonu wwersji pdf oraz linki do samodzielnego pobrania regulaminów.

§ 11. Reklamacje

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje:
 2. Użytkownikowi na Funkcjonalność Serwisu;
 3. Klientowi na świadczone na jego rzecz Usługi lub zakupione przez niego Produkty.
 4. Reklamacje należy składać na piśmie i przesłać listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w§ 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Serwisu lub przez wysłanie e-maila na adres: bok@depilacja.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta lub Użytkownika, Salon wktórym miało miejsce świadczenie Usługi (w przypadku reklamacji składanej przez Klienta), Funkcjonalność Serwisu, której dotyczy reklamacja (w przypadku reklamacji składanej przez Użytkownika), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Reklamującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Jeżeli podane wreklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przedrozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwróci się doReklamującego poprzez podany adres lub adres e-mail ojej uzupełnienie wewskazanym zakresie iterminie.
 7. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje wciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Właściciel poinformuje Reklamującego pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Reklamującego - w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. Jeśli Właściciel nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem aReklamującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Reklamującemu przysługuje prawo skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń. Reklamujący może skorzystać zmediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku omediację lub wniosku orozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz zdanymi teleadresowymi dostępna jest na stronieuokik.gov.pl.

§ 12. Prawo do odstąpienia od Umowy oŚwiadczenie Usługlub Umowy Sprzedaży Produktów

 1. Uprawniony ma prawo odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów bez podania przyczyny, wysyłając Właścicielowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail: bok@depilacja.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Uprawniony ma prawo odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług Pakietów lub Paczek tylko w przypadku nierozpoczęcia korzystania z Zabiegów i nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, tj. dokonania Płatności z Góry. W takim przypadku Właściciel niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oŚwiadczenie Usług Pakietu lub Paczki złożonego przez Klienta, zwróci Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Usługę.
 4. Właściciel niezwłocznie potwierdzi Uprawnionemu na podany adres e-mail otrzymanie oświadczenia oodstąpieniu od Umowy oŚwiadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy oŚwiadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów, Umowa oŚwiadczenie Usług lub odpowiednio Umowa Sprzedaży Produktów jest uważana za niezawartą.
 6. Właściciel niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oodstąpieniu od Umowy oŚwiadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów złożonego przez Uprawnionego zwróci Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Usługę lub Produkt.
 7. Właściciel dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uprawniony, chyba że Uprawniony wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego zżadnymi kosztami.

§ 13. Zasady zwrotów Zabiegów zakupionych w ramach Pakietu lub Paczki

 1. Zabiegi nabyte w ramach Pakietu lub Paczki nie podlegają zwrotom.
 2. Właściciel dopuszcza możliwość rezygnacji przez Klienta z części Zabiegów w ramach Pakietu lub Paczki jedynie w przypadku pojawienia się medycznych przeciwskazań do dalszego wykonywania Zabiegów u Klienta, w szczególności gdy po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług pojawi się któregokolwiek z przeciwwskazań do wykonania Zabieguokreślonych w§ 2 ust. 4-5 Regulaminu Salonu oraz wKarcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu. W przypadku istnienia tych przeciwskazań u Klienta w momencie zakupu Usług prawo do zwrotu nie przysługuje (zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu). W indywidualnych przypadkach Właściciel lub Partner mogą dopuścić możliwość rezygnacji przez Klienta z części Zabiegów w ramach Pakietu lub Paczki.
 3. W celu rezygnacji z części Zabiegów w ramach Pakietu lub Paczki (w wypadku częściowego wykorzystania Pakietu lub Paczki) Klient powinien zgłosić Właścicielowi chęć rezygnacji z dalszego korzystania z Pakietu lub Paczki wysyłając Właścicielowi oświadczenie o rezygnacji z Pakietu lub Paczki na adres e-mail: bok@depilacja.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora – w terminie 14 dni od wykrycia jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, pod rygorem utraty tego prawa.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z Pakietu lub Paczki powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, wskazanie podstawy rezygnacji (medycznego przeciwskazania do dalszego korzystania z Zabiegów), terminu wykrycia przeciwskazań do dalszego korzystania z Zabiegów oraz wszelkich okoliczności uzasadniających rezygnację.
 5. Jeżeli podane w rezygnacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem rezygnacji Właściciel zwróci się do Klienta poprzez podany adres lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 6. Oceny przedmiotu rezygnacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia rezygnacji i jej powodach Właściciel poinformuje Klienta pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta – w zależności od formy zgłoszenia rezygnacji.
 7. Właściciel zwraca Kupującemu różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Kupującego za Pakiet lub Paczkę a ceną niewykorzystanych Zabiegów z tego Pakietu lub Paczki, obliczoną proporcjonalnie do liczby Zabiegów i ceny Pakietu z Cennika Zabiegów i Pakietów lub ceny Paczki z Cennika Paczek, obowiązującej w dacie zakupu Pakietu lub Paczki przez Kupującego. Zwrot ceny nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia rezygnacji.
 8. Właściciel niezwłocznie potwierdzi Klientowi na podany przez niego adres e-mail otrzymanie oświadczenia orezygnacji z Pakietu lub Paczki.
 9. Właściciel dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego zżadnymi kosztami.
 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Uprawnionego do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług na zasadach określonych w § 12 powyżej.

§ 14. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Właściciel.
 2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie zUstawą oochronie danych osobowych zdnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) oraz Ustawą zdnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania iprzechowywania danych osobowych wykorzystywanych wcelu realizacji Usług zostały opisane wPolityce prywatności, która znajduje się na stronie Serwisu.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zważnych powodów, takich jak zmiana obowiązującego prawa lub modernizacja funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie Serwisu 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny wsiedzibie Właściciela oraz wSerwisie.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi wżycie zdniem 01.02.2024

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić iodesłać tylko wprzypadku chęci odstąpienia od umowyzawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość)

 

Adresat: Depilacja.pl sp. zo.o., adres: ul.Puławska 145, 02-715 Warszawa

 

Niniejszym informujęo moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktów dotyczącej następującego produktu: _____________________________ / Umowy oŚwiadczenie Usług – tj. umowy oświadczenie następującej usługi:_________________________

 

Data zawarcia Umowy o Świadczenie Usług / Umowy Sprzedaży Produktów: _____________________

Imię inazwisko konsumenta: ____________________

Adres konsumenta: ____________________________

Podpis konsumenta:

______________________

Data: _________________________

 

 

 

*Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy oŚwiadczenie Usług (Umowy Sprzedaży Produktów) wterminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy oŚwiadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oŚwiadczenie Usług.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Aby skorzystać zprawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas oswojej decyzji oodstąpieniu od niniejszej umowy wdrodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub na e-maila bok@depilacja.pl).

Mogą Państwo skorzystać zpowyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z zastrzeżeniem płatności dokonanych za już wykorzystane Zabiegi w ramach Pakietu lub Paczki, niezwłocznie, awkażdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, wktórym zostaliśmy poinformowani oPaństwa decyzji owykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte wpierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; wkażdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat wzwiązku ztym zwrotem.